Transformation begins with our 20 min workouts Latest EMS Technology Begin today 1 ON 1 TRAINING 20 min = 90 min training 20 Minutes
EMS & Aerobic
Begin today
ems skopje BUILD YOUR IMMUNITY,

FITNESS & APPEARANCE
EMS TO 20 Minutes
EMS & Aerobic
Begin today

Build a happier healthier you

20 min EMS training

Find out the benefits

EMS training FAQ

What is EMS? - Што е ЕМС?

EMS stands for Electro muscular stimulation – an innovative technology that directly stimulates your muscles while you train.

Essentially it adds an extra layer of intensity to a workout, allowing for maximum efficiency and compounding a whole workout in only 20mins.

The technology is used by models, fitness buffs and rehabilitation patients.

Електро – мускулна стимулација, иновативна фитнес технологија која за време на 20 минутниот тренинг испраќа мали и безболни електрични импулси директно до мускулите. Со тоа ги зголемува нивните природни контракции и го прави секој тренинг повеќекратно ефикасен. Оваа технологија се користи и кај физиотерапијата и опоравување по повреди.

How many times a week do I need to train? - Колку пати се вежба ЕМС?

The optimal training is 2x a week for 20mins per session, while for the advanced or athletes the maximum is 3x a week.

Оптимално 2х неделно по 20 мин. А максимум дозволени тренинзи е 3х неделно по 20 мин.

What are the benefits of EMS training? - Кои се бенефитите од ЕМС тренингот?

Weight loss, body toning, increased fitness, improved strength: these are just some of the benefits of EMS 20′ studio, that so many busy people enjoy.

__________________________________________________________________
– Sculpt your body

– Build and strengthen muscles

– Improve your health and wellbeing

– Increase self – confidence

– Injury prevention and rehabilitation

– Improve your posture

– Reduce cellulite

– Forget the depression

Слабеење, тонирање на телото, зголемена кондиција, подобрена сила: ова се само некои од придобивките на студиото ЕМС 20′ во кои уживаат многу зафатени луѓе.

__________________________________________________________________
– Обликувај го твоето тело

– Изгради и зајакни ги мускулите

– Подобри го твоето здравје и благосостојба

– Зголеми ја самодовербата

– Превенција и рехабилитација на повреди

– Подобри го твоето држење

– Намали го целулитот

– Заборави ја депресијата

How long will it take to see results from training? - За колку време има видливи резултати?


The results of the EMS training are visible for 6 – 16 EMS trainings with continuity. Normally your diet and lifestyle can improve or delay results.

Резултатите од ЕМС тренингот се видливи за 6 – 16 ЕМС тренинзи со континуитет.  Нормално, твојата секојдневна исхрана и начин на живот може да ги подобрат или одложат резултатите, па затоа придржувај се кон програмата која ти ја даваме.

How many calories are burnt per 1 session? - Колку калории се губат за време од еден 20 минутен ЕМС тренинг?

One EMS session you can burns up to 500 calories.
Because of the intense muscle stimulation, the body continues to burn calories after the session, in the 48 hours following EMS training you can burn up to 1000 calories additional.

На еден ЕМС тренинг согоруваш до 500 калории.
Поради интензивната мускулна стимулација, телото продолжува да согорува калории наредни 48 часа, и по ЕМС тренингот можеш да согориш до 1000 калории.

WHAT ARE THE CONTRAINDICATIONS OF EMS? - КОИ СЕ КОНТРАИНДИКАЦИИТЕ НА ЕМС?

As in everything else, in EMS, the maximum (3 per week) training sessions must not be exceeded.

– Pregnant

– People with cardiac arrhythmias, who have suffered active phlebitis and thrombosis

– People with pacemaker

– Children under 15 years old

– People with skin rash problems near the point of application of the electrodes.

– People with tumor diseases (cancer)

– People who are in viral processes, acute infections and during febrile states

– People with diabetes

– People with epilepsy

_________________________________________________________________

Како и во сè друго, така и во ЕМС не смее да се надмине максималниот (3 пати неделно) број на тренинзи.

– Бременост

– Луѓе со срцеви аритмии кои претрпеле активен флебитис и тромбоза

– Луѓе со пејсмејкер

– Деца под 15 години

– Луѓе кои имаат проблеми со осип на кожата

– Луѓе со туморски заболувања (на пр.рак)

– Луѓе кои се во вирусни процеси, акутни инфекции и за време на фебрилни состојби

– Луѓе со дијабетес

– Луѓе со епилепсија

Are there any exercises during those 20 minutes? - Дали има вежби за време на тие 20 минути?

Yes. EMS training involves exercising with additional sports equipment while electrical impulses send small and painless contractions.

Also, the exercises are adjusted according to the client’s readiness and goal.

Да. ЕМС тренингот подразбира вежбање со дополнителни спортски реквизити додека електричните импулси испраќаат мали и безболни контракции.

Исто така, вежбите се прилагодуваат според спремноста и целта на клиентот.

Is it individual or group training? - Дали е индивидуален или групен тренинг?

EMS training is individual, but a maximum of two members can train at the same time if they wish/want.

ЕМС тренингот е индивидуален, но може во исто време да вежбаат максимум до двајца клиенти доколку по нивна желба сакаат.

If I want to tighten my skin and I do not want to lose weight, will I achieve the result? - Дали ако сакам да ја затегнам кожата, а притоа не сакам да ослабам ќе го постигнам резултатот?

In this case, the EMS training will be exclusively with additional sports equipment (weights, rubber bands…). Out of all 6 programs, the EMS program will be included in the definition of muscle/strength.

Во ваков случај ЕМС тренингот ќе биде исклучиво со дополнителни спортски реквизити (тегови, ластици…). Од сите 6 програми, ЕМС програмот ќе биде уклучен на дефиниција на мускулна маса и затегнување.

What should I take with me to the EMS training? - Што треба да понесам со себе на ЕМС тренингот?

All you need is clean trainers, a towel to put on the mat and a spare pair of underwear (underpants) as we provide you with leggings and a t-shirt as well as a shower towel.
Before visiting the EMS training, it is desirable that the client has eaten a light meal for at least 2-3 hours.

Потребно е само чисти патики, пешкир за над подлога и резерва долна облека (гаќи) бидејќи ние ви даваме хеланки и маица, како и пешкир за туширање.
Пред посета на ЕМС тренингот, пожелно е клиентот да има внесено лесен оброк минимум 2-3 часа.

What are the conditions of the studio and what is included in the package? - Кои услови ги има студиото и што е вклучено во пакетот?

Studio EMS 20′ has made sure that its members are completely satisfied.
– parking space, if the customer comes by vehicle
– shower facility, where the client can freely continue with other duties without returning home
– a proper nutrition program for more effective results
– the studio has an area of ​​60m2, in order for the member to feel pleasant and comfortable from the moment he enters the studio, until performing the EMS exercises
– music, good ventilation and natural light are very important during exercise because the energy the client receives during exercise depends on these factors as well.

__________________________________________________________________

Студио ЕМС 20′, се има погрижено за своите членови да бидат задоволни во целост.
– паркинг место, доколку клиентот доаѓа со возило
– капацитет за туширање, каде клиентот може слободно да продолжи со останатите обврски без притоа да се враќа дома
– програма за правилна исхрана за поефикасни резултати
– студиото располага со површина од 60m2, со цел членот да се чувствува пријатно и комфорно од самото влегување во студиото, па се до изведување на ЕМС вежбите
– музика, добра вентилација и природна светлина, се многу важни за време на вежбањето бидејќи енергијата која ја добива клиентот за време на вежбањето зависи и од овие фактори.

Partner Training Available

Partner up - double motivation

Take care of your psychophysical health

Memberships

Trial session 1.200 MKD

8 EMS Sessions

6.800 MKD

Starter package

Contact
 • 2 classes per week
 • 1 month training
 • Including:
 • Undergarments
 • Personal trainer

12 EMS Sessions

8.800 MKD

Three times a week - 1 month plan

CONTACT US
 • 3 classes per week
 • 1 month training
 • Including:
 • EMS massage
 • Undergarments
 • Nutrition program
 • Personal trainer

16 EMS Sessions + Plus Hike

12.800 MKD

Two month plan

Contact
 • 2 classes per week
 • 2 months training
 • 2 hikes over two months
 • Including:
 • EMS massage
 • Undergarments
 • Nutrition program
 • Personal trainer

8 EMS Sessions - Pair Package

11.400 MKD

For Two People

Contact
 • EMS for two people training at once
 • 2 classes per week
 • 1 month training
 • Including:
 • EMS massage
 • Undergarments
 • Nutrition program
 • Personal trainer

12 EMS Sessions - Pair Package

14.300 MKD

For Two People

Contact
 • EMS for two people training at once
 • 3 classes per week
 • 1 month training
 • Including:
 • EMS massage
 • Undergarments
 • Nutrition program
 • Personal trainer

24 EMS Sessions

15.800 MKD

FOR THE ADDICTED

Contact
 • 3 classes per week
 • 2 months training
 • 2 hikes over two months
 • Including:
 • EMS massage
 • Undergarments
 • Nutrition program
 • Personal trainer

A warm welcome

Contact us

Call us

072530864